Slovník Square Dance

Anglicky Výslovnost Česky
across [ekros] napříč, přes
allemande [elemend] zátočka
all [ól] všichni, celý
anything [enysing] cokoliv
arm [árm] paže, ruka – celá
around [eraund] kolem, okolo, dokola
away [evej pryč
back [bek] zpět, zpátky, záda
backtrack [bektrek] vrátit se, ustoupit
basic [bejzik] základní, hlavní
bend [bend] ohýbat, ohyb
between [bitvín] mezi dvěma
bow [bau] poklonit se, poklona
box [box] krabice, bedna, rámeček
boy [boj] chlapec, kluk
call [kól] vyvolat, přivolat, povolat, výzva
caller [kólr] vyvolávač, volající
center [centr] střed, centrum, středový
circle [sérkl] kruh, kolečko, otáčet
circulate [sérkulejt] obíhat, obcházet
cloverleaf [klovrlíf] list jetele, čtyřlístek
clutch [klač] sevření, uchopení
column [kolum] sloup, sloupec, zástup
coordinate [koordynejt] uspořádat, seřadit, sladit
corner [kónr] roh, kout, rohový
couple [kapl] pár, dvojice, spojovat
courtesy [kértesi] zdvořilostní, dvorný
cross [kros] kříž, křižovat, protínat(se), přejít
dive [dajv] ponořit, potopit
dodge [dadž] uhnout, uskočit
don´t stop [dont stop] nezastavovat, pokračovat
double [dabl] dvojitý
down [daun] dolů, dole
down the middle [daun d midl] ke středu, středem
eight [ejt] osm
end [end] konec, zbytek, skončit
extend [ikstend] rozšířit, natáhnout, protáhnout
fan [fan] větrák, ovívat, rozdmýchat
face [fejs] tvář, obličej, otočit se
face in / out [fejs in / aut] čelem dovnitř / ven
facing [fejsing] směrem k, čelo
file [fajl] zástup, pořadí
find [fajnd] najít
five [fajv] pět
flyer [flajer] leták
fold [fould] zahnout, složit
follow [folou] následovat, jít za
formation [fórmejšn] útvar, formace
forward [fórvrd] dopředu, vpřed, přední
four [fór] čtyři
full [ful] plný, úplně
fun [fan] legrace, zábavný
gent [džent] pán, mužský, chlápek
girl [gél] dívka, děvče
go [gou] jít, dát se do pohybu
grand [grend] velkolepý, hlavní, veliký
half [háf] půl, polovina, napůl
hand [hend] ruka
head [hed] hlavní, směřovat, velet
hinge [hindž] pant, otáčet se
hold [hould] držet
home [houm] domů, doma, domov, domácí
chain [čejn] řetěz, spoutat, svázat
change [čeindž] vyměnit,zaměnit, výměna, střídání
if you can [if jů ken] pokud můžete
in [in] uvnitř, dovnitř
inside [insajd] uvnitř, vnitřek, vnitřní
insides / outsides [insajds / autsajds] vnitřní / vnější
join [džojn] spojit, připojit
keep [kíp] zůstat, držet, udržet, ponechat
lady [lejdy] dáma, žena
lead [líd] vést, řídit, vodit
leaders [lídrs] vedoucí, vůdci
left [left] levý, vlevo
level [levl] úroveň, rovina, hladina
line [lajn] řada, čára, linie
load [loud] naložit, náklad
lonesome [lounsam] osamělý, opuštěný
make [mejk] udělat, vytvořit, provést
man [men] muž, osoba, člověk
meet [mít] setkat se, potkat
middle [midl] prostřední, střed, polovina
move [mův] pohyb, hýbat, stěhovat
new [ňjů] nový
next [nekst] příští, další, nejbližší, sousední
one [van] jeden, nějaký, týž, stejný; sám
opposite [opozit] protější, opačný; naproti
other [adr] druhý, jiný, další
out [aut] ven, venku, pryč
outside [autsajd] vně, venku, okraj, mimo, vnější
pass [pás] projít, průchod, minout
peel [píl] loupat, sloupnout
position [pozišn] postavení, poloha, pozice, místo
pull by [pul baj] přitáhnout
quarter [kvótr] čtvrt, čtvrtina
remake [rimejk] předělat, znovu udělat
reverse [rívrz] obráceně, opak, opačný
right [rajt] vpravo, pravý, správný, přesný
ring [ring] kruh, prsten
roll [roul] válet, kutálet
round [raund] kulatý, oblý, dokola, kolem
run [ran] běžet, utíkat, běh
same, the same [sejm, d sejm] týž, tentýž, stejný
see [sí] hledět, vidět
separate [separejt] rozdělit se, oddělený
set [set] postavit, sestavit, sada, souprava
set square [set skvér] postavit čtverylku
seven [sevn] sedm
shoot [šut] zastřelit
side [sajd] strana, bok, vedlejší
sing [sing] zpívat
single [singl] jeden, jednotlivý, samostatný
six [siks] šest
slide [slajd] klouzat, sklouznout
slip [slip] uklouznout, sklouznout
smile [smajl] usmívat se, úsměv
spin [spin] točit
split [split] rozdělit
spread [spred] rozšiřovat, rozšíření
square [skvér] čtverec, čtverylka
squeeze [skvíz] zmáčknout, mačkat
star [stár] hvězda, hvězdice
step [step] krok, vykročit, kráčet
sweep [svíp] zametat, shrnout
take [tejk] vzít
thank [fenk] děkuji, poděkovat
the other [dý adr] ten druhý
the same [d sejm] stejný
three [frí] tři
those who can [dous hů ken] ti, kteří můžou
through, thru [srů] skrz, přes, napříč
time [tajm] čas, doba
to [tů] k, do, na
top [top] vrchol, špička
touch [tač] dotek, dotknout se
track [trek] trať, stopovat, sledovat
trade [trejd] výměna, směna
trailers [trejlrs] přívěs, vlečňák, vlek
triple [tripl] trojitý
turn [térn] otočit, otočka
twirl [tvél] točit se, otočka
two [tů] dva
use [jůs] používat
veer [vír] měnit směr, otočení
walk [vók] jít, procházet se, procházka
wave [vejv] vlna, vlnit se
way [vej] cesta, dráha, způsob
wheel [víl] kolo, vést, tlačit
wrong [rong] nesprávný, chybný, špatný
wrong way [rong vej] opačným směrem
you [jů] ty, vy
your [jór] tvůj, váš
zoom [zům] bzučet, hučet, změna velikosti