Definice figur programu Basic

Autor textů: Tomáš „Doug“ Machalík ( doug@square.cz), 2004 („Nejde o přesné definice figur, pouze o popisy pro referenci a připomenutí!“)

Převzato ze stránek: square.cz.

Animované figury: Stránky tanečního klubu Tam Twirlers

V hranatých závorkách je uvedena výslovnost.


1Circle Left [sérkl left] – určení tanečníci se uchopí za ruce a jdou v kroužku doleva, dokud caller nenapoví další figuru, případně jdou o určený úsek (1/2, 3/4)

Circle  Right [sérkl rajt] – kroužek doprava

Animace


2. Forward and Back [fóvrd end bek] (případně Up To The Middle And Back [ap tů d midl end bek]) – dopředu a zpět

Animace


3. Dosado [dosajdo] –  dva tanečníci stojící čelem k sobě se minou pravými rameny, ukročí doprava a couvají zpět, přičemž se minou levými rameny. Končí na původních místech čelem proti sobě; při figuře se nikdo neotáčí

Dosado to a Wave [dosajdo tů e vejv]- tanečníci provedou figury Dosado a Step to a Wave; končí v minivlně nebo vlně za pravou ruku

Animace


4. Swing [sving]-  tanečníci se uchopí do klasického tanečního držení a jako celek se otáčejí po směru hodinových ručiček. Vnitřní noha nakračuje, vnější se přisouvá; figura může končit podtočením dámy, koncovou formací je vždy pár

Animace


5. Promenade [promenejd]- tanečníci jdou proti směru hodinových ručiček, dokud caller neřekne další figuru, nebo o určený úsek (1/2, 3/4), případně na výchozí pozici pána (Promenade Home [promenejd houm]); V párech se figura provádí po obvodu čtverylky

Single File Promenade [singl fajl promenejd] – tanečníci jdou za sebou v zástupu; provádějí-li figuru pouze někteří, jdou vnitřkem čtverylky

Star Promenade [stár promenejd] – podobně jako Promenade, středoví tanečníci se však drží ve hvězdě

Animace


6. Allemande Left [elemend left] – zátočka s Corner za levou ruku; tanečník skončí zády ke Corner a čelem k partnerovi

Animace


7. Right Arm Turn [rajt árm térn] – zátočka za pravou ruku o 1/2 (není-li řečeno jinak) a průchod; tanečníci končí zády k sobě

Left Arm Turn [left árm térn] – zátočka za levou ruku o 1/2 (není-li řečeno jinak) a průchod; tanečníci končí zády k sobě


8. Right And Left Grand [rajt end left grend] – průplet (řetěz) na čtyři ruce, začíná se vždy pravou; pánové postupují proti směru hodinových ručiček, dámy po směru hodinových ručiček

Animace

Weave The Ring [vív d ring] – jako Right And Left Grand bez použití rukou.

Animace

Wrong Way Grand [rong vej grend] – jako Right And Left Grand, ale opačným směrem; začíná se vždy pravou rukou

Animace


9. Right-Hand Star [rajt hend stár] – hvězda za pravou ruku; točí se o úsek určený callerem

Left-Hand Star [left hend stár] – hvězda za levou ruku

Animace


10. Pass Thru [pás srů] – figuru provádějí dva tanečníci stojící čelem k sobě; jdou vpřed, minou se pravými rameny a každý skončí na původním místě protějšího tanečníka

Animace


11. Half Sashay [háf sášej] – figuru provádějí dva tanečníci v páru; pravý tanečník postoupí vpřed, doleva a dozadu a skončí na původním místě levého tanečníka; levý tanečník postoupí dozadu, doprava a dopředu a skončí na původním místě pravého tanečníka; při této figuře se nikdo neotáčí, oba tanečníci si vymění místa

Rollaway [rolvej] – pravý tanečník v páru se „přeroluje“ před levým tanečníkem a skončí na jeho místě; levý tanečník ustoupí do strany na místo pravého tanečníka

Ladies In, Men Sashay [lejdys in, men sášej] – dámy jdou vpřed, zatímco pánové ustoupí o jednu pozici do strany ve směru kroužku. Poté se dámy vrátí zpět mezi pány; analogicky se používá figura Men In, Ladies Sashay [men in, lejdys sášej]

Animace


12. U Turn Back [jů térn bek] – tanečník se na místě otočí čelem vzad;  otáčí se směrem k partnerovi, případně směrem ke středu čtverylky

Backtrack [bektrek] – tanečník se na místě otočí čelem vzad opačným směrem než u figury U Turn Back

Animace


13. Separate [separejt] – aktivní nebo určení tanečníci se otočí zády k sobě a jdou po obvodu čtverylky kolem určeného počtu tanečníků (…Around 1, …Around 2 [eraund van, eraud tů]); skončí podle pokynů callera v řadě s neaktivními tanečníky (…To A Line [tů e lajn]) nebo uprostřed čtverylky v páru (…To The Middle [tů d midl])

Animace


14. Split Two [split tů] – středoví (případně určení) tanečníci projdou středem neaktivního páru. Neaktivní pár se rozestoupí a po průchodu se sestoupí zpět

Animace


15. Courtesy Turn [kértesi térn] – dáma vloží levou ruku do levé ruky pána a pán vezme pravou rukou dámu kolem pasu. Celý pár se otáčí kolem své osy tak, že pán couvá a dáma jde dopředu, a skončí čelem do středu formace (čelem ke druhému páru ve formaci)

Animace


16. Two Ladies Chain [tů lejdys čejn] – dámy provedou hvězdu za pravou ruku a dojdou k protějšímu pánovi (otočí hvězdu o 1/2), se kterým provedou figuru Courtesy Turn

Four Ladies Chain [fór lejdys čejn] – hvězdu provádějí všechny čtyři dámy současně

Four Ladies Chain 3/4 [fór lejdys čejn srý kvótrs] – dámy otočí hvězdu o 3/4

Chain Down the Line [čejn daun d lajn] – dámy se uprostřed otočí za pravou ruku o 1/2 a s pánem, ke kterému se tím dostanou, provedou figuru Courtesy Turn; skončí v páru otočeném čelem ke druhému páru

Animace


17. Do Paso [dopaso] – tanečníci provedou s Partnerem (nebo určeným tanečníkem) figuru Left Arm Turn, s Corner figuru Right Arm Turn a s Partnerem figuru Courtesy Turn, není-li řečeno jinak

Animace


18. Lead Right [líd rajt] – pár postoupí mírně vpřed (má-li kam) a kolem pravého tanečníka se jako celek otočí o 1/4 doprava; analogicky se provádí figura Lead Left [líd left]

Animace


19. Veer Left [vír left] – dva páry čelem proti sobě postoupí šikmo doleva a dopředu, takže praví tanečníci obou párů skončí vedle sebe v pravé minivlně

Veer Right [vír rajt] – dva páry čelem proti sobě postoupí šikmo doprava a dopředu, takže leví tanečníci obou párů skončí vedle sebe v levé minivlně

Animace


20. Bend The Line [bend d lajn] – každá polovina řady (pár) se jako celek otočí o 1/4 tak, aby skončila čelem do středu původní řady; středoví tanečníci couvají, koncoví jdou dopředu

Animace


21. Circulate [sérkulejt] – aktivní (určení) tanečníci jdou o jednu pozici vpřed po své cirkulační dráze

All 8 Circulate [ól ejt cérkulejt] – středoví tanečníci spolu provedou figuru Circulate; Současně spolu provedou figuru Circulate i koncoví tanečníci

Couples Circulate [kapls sérkulejt] – páry jako jednotky provedou figuru Circulate

Single File Circulate (Column Circulate) [singl fajl sérkujejt (kolum sérkulejt)] – všech osm tanečníků provádí figuru Circulate po stejné cirkulační dráze

Box Circulate [box sérkulejt] – tanečníci ve formaci sestávající ze dvou rovnoběžných minivln provedou figuru Circulate

Split Circulate [split sérkulejt] – formace osmi tanečníků se rozdělí tak, aby vznikly dvě formace 2 × 2; každá z těchto formací provede figuru Box Circulate

Animace


22. Right And Left Thru [rajt end left srů] – tanečníci provádějí figuru ve dvou párech čelem k sobě; s protějším tanečníkem si podají pravé ruce, zatáhnou a projdou; pak provedou figuru Courtesy Turn a skončí čelem ke druhému páru

Animace


23. Grand Square [grend skvér] – na začátku figury se obvykle určuje, kteří tanečníci se otočí čelem k partnerovi (Sides Face…, Heads Face…); tito tanečníci na čtyři doby jdou od sebe a otočí se o 1/4 dovnitř; na další čtyři doby jdou dopředu a otočí se o 1/4 dovnitř, pak na čtyři doby jdou dopředu a otočí se o 1/4 dovnitř a na čtyři doby couvají, aniž by se otáčeli; mezitím zbývající čtyři tanečníci na čtyři doby jdou vpřed a otočí se o 1/4 dovnitř, na čtyři doby couvají a otočí se o 1/4 dovnitř, na čtyři doby couvají a otočí se o 1/4 dovnitř a na čtyři doby jdou vpřed, aniž by se otáčeli; poté každá skupina tanečníků provede část figury popsanou pro druhou skupinu; každý vlastně chodí po malém čtverečku spolu se svým Corner a otáčí se vždy o 1/4 dovnitř

Animace


24. Star Thru [stár srů] – figuru provádějí dva tanečníci stojící čelem k sobě (pán a dáma); pán podá pravou ruku, dáma levou; tím vytvoří bránu, kterou dáma projde, přičemž se otočí o 1/4 doleva ; pán přitom dámu obchází a otáčí se o 1/4 doprava; figura končí v páru

Animace


25. California Twirl [kalifornyja tvil] – v páru (pán vlevo, dáma vpravo) zvednou tanečníci spojené ruce; dáma touto bránou prochází na místo pána, přičemž se otočí o 1/2 doleva; pán dámu obchází, jde na její místo a přitom se otáčí o 1/2; po provedení figury skončí tanečníci v páru a dívají se na opačnou stranu než na začátku

Animace

26. Walk Around The Corner [vók eraund d kónr] – tanečník se se svým Corner obejde pravými rameny, oba se při provádění figury dívají na sebe navzájem; skončí zády k sobě na původních pozicích

Animace


27. See Saw [sí só] – tanečník se se svým partnerem obejde levými rameny, oba se při provádění figury dívají na sebe navzájem; skončí zády k sobě na původních pozicích

Animace


28. Square Thru (1, 2, 3, 4, …) [skvér srů]- figuru provádějí dva páry čelem k sobě; tanečníci zatáhnou za pravé ruce a projdou (tím provedli figuru Square Thru 1 [skvér srů van]); poté se otočí o 1/4 do středu formace (k Partnerovi), zatáhnou za levou ruku a projdou (tím provedli figuru Square Thru 2[skvér srů tů]); pak se otočí o 1/4 do středu formace (k partnerovi), zatáhnou za pravé ruce a projdou (tím provedli figuru Square Thru 3 [skvér srů srý]); poté se otočí o 1/4 do středu formace (k partnerovi), zatáhnou za levou ruku a projdou (tím provedli figuru Square Thru 4 [skvér srů fór]); po provedení figury stojí oba páry zády k sobě

Left Square Thru (1, 2, 3, 4, …) [left skvér srů] – princip je stejný jako u figury Square Thru, začíná se však za levou ruku

Animace


29. Circle To A Line [sérkl tů e lajn] – tanečníci provedou figuru Circle Left 1/2; pak tanečník, který se dostal do vnějšího páru na levou pozici (začínal ve vnitřním páru na levé pozici), pustí levou ruku a postupuje pouze doleva do strany, přičemž za sebou rozbaluje celou řadu; koncový tanečník řady se může podtočit pod rukou spojenou se třetím tanečníkem

Animace


30. Dive Thru [dajv srů] – středový pár zvedne spojené ruce a vytvoří bránu, kterou projde vnější pár; původní středový pár pak provede figuru California Twirl

Animace


31. Wheel Around [ víl eraund] – pár se jako celek otočí kolem svého středu o 1/2 tak, že levý tanečník couvá a pravý jde vpřed

Animace


32. Allemande Thar [elemend dár] – formace, ve které se všichni drží za levé ruce – jde vlastně o dvě levé vlny křížem přes sebe; Allemande Thar se pohybuje (vnější tanečníci jdou vpřed, středoví couvají)

Allemande Left to an Allemande Thar [elemend left tů en elemend dár] – všichni provedou figuru Allemande Left, pak zatáhnou za pravou ruku, projdou a za levou ruku se otočí o 1/2 tak, aby skončili ve formaci Allemande Thar (pánové budou uprostřed, dámy budou na obvodu)

Wrong Way Thar [rong wej grend] – formace, ve které se všichni drží za pravé ruce – jde vlastně o dvě pravé vlny křížem přes sebe. Wrong Way Thar se pohybuje (vnější tanečníci jdou vpřed, středoví couvají)

Animace


33. Slip the Clutch [slip d klač] – vnější a vnitřní tanečníci ve formaci Allemande Thar či Wrong Way Thar se pustí a postoupí k dalšímu tanečníkovi (v praxi středoví zůstanou stát a vpřed jdou pouze vnější tanečníci)

Animace


34. Shoot the Star [šut d stár] – vnější tanečník ve formaci Allemande Thar či Wrong Way Thar se se sousedním vnitřním tanečníkem otočí o 1/2

Shoot the Star Full Around [šut d stár fůl térn eraund] – vnější tanečník ve formaci Allemande Thar či Wrong Way Thar se se sousedním vnitřním tanečníkem otočí o 4/4

Animace


35. Box the Gnat [box d net] – pán s dámou, kteří stojí proti sobě, si podají pravé ruce a vytvoří bránu, pod kterou se dáma podtáčí doprava; pán ji obchází pravým ramenem; provedením této figury si tanečníci vymění místa

Animace


36. Trade [trejd] – aktivní (označení) tanečníci si vymění místa tak, že půlkroužkem dojdou na místo druhého tanečníka; každý se tedy otočí celkem o 1/2

Couples Trade [kapls trejd] – páry jako jednotky si vymění místa stejně, jako by samostatní tanečníci prováděli figuru Trade

Partner Trade [partner trejd] – sousední tanečníci (Partneři) spolu provedou figuru Trade (vymění si místa a každý se přitom otočí o 1/2)

Animace


37. Ocean Wave [oušn vejv – formace tří nebo více tanečníků vedle sebe, ve které jsou tanečníci střídavě otočeni opačným směrem; dva tanečníci vedle sebe, kteří se dívají opačnými směry, tvoří minivlnu

Step to a Wave [step tů e vejv] – tanečníci, kteří stojí čelem k sobě, provedou polovinu figury Pass Thru a zůstanou stát v pravé minivlně

Balance [balanc] – tanečníci ve vlně udělají krok vpřed, přísun, krok vzad, přísun, aniž by se se sousedními tanečníky pouštěli

Animace


38. Alamo Ring Formation [alamo ring formejšn] – vlna osmi tanečníků zahnutá do kroužku tak,aby byl souvislý a pravidelný

Allemande Left in the Alamo Style [elemend left in d alamo stajl] – tanečníci provedou figuru Allemande Left, levou ruku však nepustí a za pravou se chytí s nejbližším tanečníkem po obvodu tak, aby vznikla formace Alamo Ring

Animace


39. Swing Thru [sving srů] – kdo může, otočí se za pravou ruku o 1/2; kdo může, otočí se pak za levou ruku o 1/2. Kdo nemůže, nic nedělá

Left Swing Thru [left sving srů] – kdo může, otočí se za levou ruku o 1/2; kdo může, otočí se pak za pravou ruku o 1/2; kdo nemůže, nic nedělá

Animace


40. Run [ran] – aktivní (označený) tanečník přejde půlkroužkem na místo sousedního neaktivního tanečníka (otočí se celkem o 1/2); neaktivní tanečník ustoupí na místo uvolněné sousedním aktivním tanečníkem, aniž by se otáčel

Cross Run [kros ran] – aktivní (označený) tanečník přejde půlkroužkem na místo vzdálenějšího neaktivního tanečníka (otočí se celkem o ½ a přechází přes střed řady či vlny); neaktivní tanečník ustoupí na místo uvolněné sousedním aktivním tanečníkem, aniž by se otáčel, jeho část je tedy stejná jako při figuře Run

Animace


41. Pass the Ocean [pás dý oušn] – výchozí formací jsou dva páry čelem k sobě; tanečníci jako jeden pohyb provedou figury Pass Thru, Face Your Fartner a Step to a Wave. Figura končí v pravé vlně

Animace


42. Extend [ikstend] (pouze z formace 1/4 Tag) – figura se provádí z formace, kdy je mezi dvěma páry čelem k sobě vlna; tanečníci ze středové vlny postoupí vpřed a s párem vytvoří vlnu za stejnou ruku, za kterou byla původní středová vlna

Animace


43. Wheel & Deal [víl end dýl] – figuru spolu provádějí dva páry v řadě; každý pár postoupí o krok vpřed a otočí se kolem svého tanečníka, který byl v řadě středový, o 1/2; pokud byli na začátku všichni tanečníci otočeni stejným směrem, skončí původní pravý pár před levým

Animace


44. Double Pass Thru [dabl pás srů] – tanečníci provádějí figuru Pass Thru tolikrát, aby se minuli se všemi tanečníky v zástupu v protisměru

Animace


45. First Couple Go Left (Right) Next Couple Go Left (Right) [férst kapl gou left (rajt) next kapl gou left (rajt)] – z postavení dvou párů za sebou se každý pár otočí o 1/2 směrem pro něj určeným; pokud byly napovězeny různé směry, skončí oba páry vedle sebe v řadě; pokud byl pro oba páry napovězen stejný směr, skončí ve formaci Promenade či Wrong Way Promenade

Animace


46. Zoom [zům] – z postavení dvou tanečníků za sebou se vedoucí tanečník (Leader) otočí směrem od partnera a přejde na místo tanečníka za sebou (Trailer), přičemž se otočí o 4/4; trailer mezitím postoupí vpřed na místo Leadera

Animace


47. Flutterwheel [flatrvíl] – z postavení dvou párů čelem k sobě jdou praví tanečníci vpřed, uchopí se za předloktí pravých rukou a otáčejí se za ně; když dojdou k protějšímu tanečníkovi (původně levému v protějším páru), vytvoří s ním pár (uchopí jeho pravou ruku do své levé) a pokračují v otáčení za pravé ruce, dokud se nevrátí zpět; při této figuře se vymění leví tanečníci v párech

Reverse Flutterwheel [rívrs flatrvíl] – z postavení dvou párů čelem k sobě jdou leví tanečníci vpřed, uchopí se za předloktí levých rukou a otáčejí se za ně; když dojdou k protějšímu tanečníkovi (původně pravému v protějším páru), vytvoří s ním pár (uchopí jeho levou ruku do své pravé) a pokračují v otáčení za levé ruce, dokud se nevrátí zpět; při této figuře se vymění praví tanečníci v párech

Animace


48. Sweep a Quarter [svíp e kvótr] – ve formaci dvou párů čelem proti sobě nebo velmi podobné, přičemž se oba páry pohybují jakoby na společném kroužku, pokračují oba páry ve směru otáčení ještě o 1/4

Animace


49. Trade By [trejd báj] – páry čelem dovnitř spolu provedou figuru Pass Thru.; tanečníci v párech čelem ven spolu provedou figuru Partner Trade

Animace


50. Touch 1/4 [tač van kvótr] – tanečníci čelem proti sobě provedou figuru Step to a Wave a za spojené pravé ruce se otočí o 1/4

Left Touch 1/4 [left tač van kvótr] – tanečníci čelem proti sobě provedou figuru Step to a Left-Hand Wave a za spojené levé ruce se otočí o 1/4

Animace


51.Ferris Wheel [feris víl] – tanečníci v páru, který je otočen směrem ven, provedou svou část figury Wheel & Deal; tanečníci v párech otočených směrem dovnitř nejprve postoupí dopředu a vytvoří s protijdoucím párem řadu, ve které spolu provedou figuru Wheel & Deal

Animace